คู่มือการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ Windows 7

 ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

 การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

 


 

➡ ขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN สำหรับ Windows 7

1. คลิกที่ไอคอน Wi-Fi network บน System trey
2. เลือก Open Network and Sharing Center

3. หน้าต่างNetwork and Sharing Center จะปรากฏขึ้นมา

เลือก Set up a new connection or network

4. หน้าต่าง Set up a Connection or Network

เลือก Manually connect to a wireless network
จากนั้นคลิก Next

5. หน้าต่าง Manually connect to a wireless network ให้ตั้งค่าดังนี้

Network name: KMUTT-SecureN (ระบุตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กให้ชัดเจน)
Security type: WPA2-Enterprise
Encryption type: AES
จากนั้นคลิก Next

6. เลือก Change connection settings

7. เลือกแท็ก Security ให้ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้

Security type: WPA2-Enterprise
Encryption type: AES
ที่ Choose a network authentication method: Microsoft: Protected EAP (PEAP)

7.1 คลิก Settings หน้าต่าง Protected EAP properties จะปรากฏ

เอาเครื่องหมายถูกหน้า Validate server certificate ออก

7.1.1 ที่Select Authentication Method: Secured password (EAP-MSCHAP v2)

เลือก Configure… 

เอาเครื่องหมายถูกหน้า Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any) ออก

จากนั้นคลิก OK

คลิกOK

7.2 คลิก Advanced settings

7.2.1 หน้าต่าง Advanced settings แท็บ 802.1X Settings

ทำเครื่องหมายถูกหน้า Specify authentication mode:

เลือก User authentication

คลิก Save credentials

7.2.1.1 หน้าต่าง Windows Security

ระบุ username และ Password

Username: username.xxx (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: ******* (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

จากนั้นคลิก OK

คลิก OK ทั้งหมด เพื่อบันทึกการตั้งค่า

8. คลิกซ้าย ที่ไอคอน Wi-Fi network บน System trey

คลิก KMUTT-SecureN จากนั้นเลือก Connect

 


 

➡ ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. คลิกซ้าย ที่ไอคอน Wi-Fi network บน System trey
2. ตรวจสอบ KMUTT-Secure มีคำว่า Conected ปรากฏ

 


 

➡ การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. คลิกที่ไอคอน Wi-Fi network บน System trey
2. เลือกOpen Network and Sharing Center

3. หน้าต่าง Network and Sharing Center จะปรากฏขึ้นมา
เลือก Manage wireless networks

4. เลือก SSID: KMUTT-SecureN

จากนั้นกด Remove

5. กด Yes เพื่อยืนยันการลบการตั้งค่า

 


 

➡ วีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า KMUTT-SecureN

รับชมวีดีโอแสดงขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน

 😛 COMING SOON… 😛