จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย

มจธ.บางมด1 มจธ.บางขุนเทียน1

มจธ.ราชบุรี1มจธ.ศูนย์การศึกษาในเมือง1