จุดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย มจธ. ราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
209 หมู่ 1 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150