จุดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย มจธ.ศูนย์การศึกษาในเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600