คู่มือการตั้งค่า L2TP over IPsec สำหรับ iOS

ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน L2TP
ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ L2TP
ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน L2TP

1. กดเข้าไปที่ Settings ดังรูป

2. ไปที่ General > VPN
3. เลือก Add VPN Configuration…

4. เลือก Type: L2TP
5. เมื่อเมนูการตั้งค่าปรากฏขึ้นมา ให้ตั้งค่าดังนี้
5.1 Description: KMUTTVPN
5.2 Server: vpn.kmutt.ac.th
5.3 Account: username.sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 6xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)
5.4 Password: **********   (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)
5.5 Secret: kmutt.ac.th
6. จากนั้นบัทึกค่าโดยกด Done

 

➡ ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานระบบ L2TP

1. กดเข้าไปที่ Settings ดังรูป

2. เข้าไปที่ VPN

3. เลือก KMUTTVPN
4. เลื่อนปุ่ม Status: ไปทางขวามือ เพื่อทำการเชื่อมต่อ Status:Connected

 

➡ ข้อสังเกตุเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. เมื่อ VPN Connect สำเร็จจะปรากฎ VPN icon ที่แถบด้านบนของหน้าจอ ดังรูป