คู่มือการตั้งค่า L2TP over IPsec สำหรับ Ubuntu 18.04

ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน L2TP/IPsec
ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน L2TP/IPsec
วิธีการ Disconnect ออกจาก L2TP/IPsec

➡ ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน L2TP/IPsec

1. เรียกโปรแกรม terminal ขึ้นมา
2. ติดตั้ง L2TP ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update

sudo apt-get install network-manager-l2tp

sudo apt-get install network-manager-l2tp-gnome

3. เข้าไปตั้งค่า VPN ดังนี้

3.1 มุมขวาบน คลิก “ลูกศรลง”

3.2 เลือกตั้งค่า

4. หน้าต่าง Network ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

4.1 เลือก + เพื่อทำการตั้งค่า VPN

4.2 ที่หน้าต่าง Add VPN เลือก Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

4.3 ที่แท็บ Identity ตั้งค่าดังนี้

4.3.1 Name: KMUTT VPN

4.3.2 Gateway: vpn.kmutt.ac.th

4.3.3 User name: username.sur (ชื่อผู้ใช้ เช่น sur หรือ 6xxxxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

4.3.4 Password: ************ (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

4.3.5 เลือก Store the password only for this user

4.4 คลิกเลือก IPsec Settings… จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

4.4.1 ทำเครืองหมายถูก ที่ [/] Enable IPsec tunnel to L2TP host

4.4.2 Pre-shared key: kmutt.ac.th

4.4.3 Phase1 Algorithms: 3des-sha1-modp1024

4.4.4 Phase2 Algorithms: 3des-sha1

4.4.5 กด OK

4.5 คลิกเลือก PPP Settings… จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

4.5.1 ทำเครืองหมายถูก ที่ [/] CHAP เพียงอันเดียวเท่านั้น

4.5.2 กด OK

4.6 กด Add เพื่อยินยันการตั้งค่าอย่างสมบูรณ์


➡ ขั้นตอนการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน L2TP/IPsec

1. เข้าไปตั้งค่าเชื่อมต่อ VPN

1.1 มุมขวาบน คลิก ลูกศรลง

1.2 เลือก Connect

1.3 เมื่อเชื่อมต่อแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ ดังรูป


➡ วิธีการ Disconnect ออกจาก L2TP/IPsec

1. เข้าไปตั้งค่าเชื่อมต่อ VPN

1.1 มุมขวาบน คลิก ลูกศรลง

1.2 เลือก Turn Off